It seems this browser's JavaScript is down! Please enable it or upgrade to new browser.

Sri Shiva Nataraja: Eén zijn met 't Bestaan

Klik hier voor vorige Artikelen  

Iedereen heeft wel eens een foto of beeld van Nataraj, de dansende Shiva, gezien. Shri Shiva Nataraja is een grote favoriet van mij. Maar wat stelt dat beeld nu voor. Deze Goddelijkheid wordt op verschillende manieren uitgelegd, afhankelijk van de levensovertuiging. In de Klassieke Tantra’s, bijvoorbeeld de The Heart of the Doctrine of Recognition (Pratyabhijñā-hṛdayam) van Ksemaraja, leerling van Abhinava Gupta, lees je dat er vijf  Goddelijke, fundamenteel handelende krachten zijn (pañca-kṛtya), die continu in werking kunnen zijn. Het lijkt alsof deze Handelingen worden uitgevoerd door Shiva-Shakti, maar in essentie ontstaan ze binnen Shiva-Shakti als een eenheid. Eén of meer daarvan werken altijd en overal op alle niveaus in het Universum, dus ook op de ultieme realiteit van het (eigen) Zelf.

Bij de TantraTempel wordt vaak uitgelegd dat Nataraj staat voor Leela, het Goddelijke spel van ontstaan en vergaan. Daarbij wordt Shiva gezien als puur Bewustzijn in ruste, maar wel vol potentie (zwanger) van vele miljarden mogelijkheden. Shakti (energie) laat dit Bewustzijn tot een tijdelijke, dus vergankelijke, manifestatie komen. Al het gemanifesteerde heeft een tijdelijke houdbaarheid, waarna het altijd weer terug transformeert naar de vormloze Bron. Uiteindelijk gaat er niets verloren, alleen de vorm verandert, maar niet de essentiële natuur … Bewustzijn transformeert continu van de vormloze Bron naar een tijdelijke vorm en  weer terug. Daarom worden Shiva en Shakti als een onlosmakelijke eenheid ervaren, vaak voorgesteld als de bekende Shiva-Shakti beelden in yab-yum pose. Wanneer je Shiva zegt houdt dat tevens Shakti in en omgekeerd, als je Shakti of Mahadevi noemt houdt dat ook Shiva in. In de literatuur wordt de combi Shiva-Shakti ook wel aangeduid als Shaiva, een samenvoeging van Shiva-Shakti.

Deze Handelingen vinden continu plaats op alle diverse schalen of niveaus in het Universum: van de grote macro-kosmische processen van de schepping en ontbinding van dit hele universum tot aan de micro-kosmische, moment-tot-moment processen die de subtiele innerlijke ervaring van de werkelijkheid creëren en oplossen. Kṣemarāja leert ons dat de uitvoering van deze vijf Handelingen de ultieme realiteit van het Zelf onthult als de pure dynamiek van gelukzalig Bewustzijn. Je kunt het zo zien dat om je één te voelen, te herinneren of te herkennen met het Goddelijk Bewustzijn, deze vijf Goddelijke Handelingen in essentie door je eigen, vaak onbewuste, persoonlijk bewustzijn op elk moment van elke dag worden uitgevoerd of vanzelf ontstaan.

De vijf Handelingen van het Goddelijke, vol met gelukzaligheid van Bewustzijn, kunnen als volgt worden uitgelegd:

Sri Shiva Nataraja - 5 Handelingen - TantraTempel


Handeling
1. SṚṢṬI (Surshti): Ontstaan van altijd tijdelijke, dus vergankelijke, materiële en immateriële zaken, emissie en het voortstromen van Zelfexpressie.
Bij Nataraj wordt dit voorgesteld als de rechter arm omhoog, met in zijn hand de ḍāmaru-trommel. Deze trommel, meestal uitgevoerd met een aantal bolletjes aan koorden, stelt het ritmisch pulseren van Shiva (Bewustzijn in ruste/het vormloze) en Shakti (Bewustzijn in beweging/de vormen) voor. Vanuit die dynamische pulsatie van verweven bewegingen (Spanda, trillingen, vibraties) van uitzetting en samentrekking, Shakti (energie), ontstaat de manifestatie. Dan komt er bewustzijn van planeten, sterren, mensen, dieren, planten, bomen, enzovoort. Besef wel dat dit altijd vergankelijke zaken zijn.

Handeling 2. STHITI (Stitti): stasis, tijdelijke stilstand, onderhoud, conservering.
Het tweede gebeuren is sthiti, het in stand houden van iets dat voor een bepaalde tijd is ontstaan. Dat houdt in dat alles, maar dan ook echt alles,  in het gehele Universum tijdelijk is, terwijl er nooit iets verloren gaat. Sommige zaken hebben een lange verblijfsduur, bijvoorbeeld bergen, sterren en planeten, andere heel kort, zoals gedachten. Deze Handeling wordt bij Nataraj weergegeven door de lagere rechterhand, in abhaya-mudrā, het naar buiten gerichte gebaar dat traditioneel "Wees niet bang" betekent.

Handeling 3. SAṂHĀRA (Sanghaara): oplossen, resorptie, (re)absorbtie, terugtrekking.
De derde Handeling is saṃhāra, meestal niet geheel terecht vertaald als "ontbinding" of zelfs "vernietiging". In de Non-Dualistische Śaiva Tantra wordt saṃhāra opgevat als "reabsorptie" of "terugtrekking". Het is gewoon het terugtrekken van wat het Goddelijke in Zijn ongemanifesteerde wezen heeft geschapen. Wat voor ons vernietiging lijkt, is in werkelijkheid het weer opgaan in de stralende, onbeschrijfelijke grond  of Bron van pure potentie waarin alle dingen uiteindelijk weer oplossen, als het ware weer teruggaan of  transformeren naar de Bron. Bij Nataraj wordt dat weergegeven door de opgeheven linkerhand, die het vuur vasthoudt.  

Deze eerste drie Handelingen, sṛṣṭi, sthiti en saṃhāra,  zijn eigenlijk een samenhangende groep, een set, een unit, ze horen bij elkaar. Bij alles wat je ervaart komen deze  Handelingen van Shiva-Shakti altijd aan de orde. De volgende twee zijn gerelateerde Handelingen aan die set.

Handeling 4. TIRODHĀNA (Tirodhaana): verhulling, occlusie, vergeten, afdekken, vergeten dat je Goddelijk Bewustzijn bent.
Bij deze Handeling is er slechts bewustzijn van enkele fragmenten van de totaliteit, zoals het idee dat je alleen maar het denken of het lichaam bent. Deze Handeling van zelfvergetelheid is wat lastig te begrijpen. Dit proces laat van het ongemanifesteerde Bewustzijn met zijn enorme potentieel slechts een heel klein deel door, waardoor er alleen bewustzijn van het gemanifesteerde deel kan zijn. De onmetelijke rest wordt als het ware verhuld, maar is er wel. Om Bewustzijn zich in een bepaalde vorm te laten manifesteren, moeten alle andere mogelijke vormen worden verborgen of onderdrukt. Ook als je er niet van bewust bent, vinden deze Handelingen evengoed plaats.

Als je het idee hebt dat je de mind bent of de hart-mind of je sociaal geconstrueerde persoonlijkheid, dan identificeer je je met een heel klein gedeelte van het totale Zelf, je totale Zijn. Ervaar dat niet als goed of slecht, wees er slechts bewust van dat het zo werkt. In feite ben je vergeten wie of wat je in werkelijkheid, in essentie, in totaliteit, bent. Wat bij het spiritueel ontwaken ontstaat is dat er aanvankelijk een ongemakkelijk gevoel van een gunstige vorm van lijden of angst is, zijnde een vorm van een geleidelijk transformatieproces naar het bewust worden van het volledige Bewustzijn, naar het Heel zijn, naar het één zijn met het Bestaan, de ware aard van Goddelijke Liefde en eerbied.

Dus de Handeling van creatie, van verbijzondering en diversificatie, is noodzakelijkerwijs ook een Handeling van verhulling. Dit is over het algemeen moeilijk te accepteren, omdat lijden een uitvloeisel is van zo'n zelfvergetelheid van de kant van het Goddelijke. Als je niet de gehele realiteit ziet, lijd je, omdat ware gelukzaligheid gebaseerd is op het zien van de dingen zoals ze werkelijk zijn.

Dit wordt uitgedrukt door de arm die Naṭarāja's borst kruist, zijn hart aan het zicht onttrekt en eindigt in een aangrijpend neergeslagen hand die naar de uitreikende voet gaat.

Handeling 5. ANUGRAHA (Anugraha): onthullen, herinneren, genade, Liefde. Zichzelf als puur Bewustzijn herinneren.
De vierde Handeling wordt op natuurlijke wijze in evenwicht gehouden en opgelost door de vijfde, die van anugraha of genade. Genade, de zegen van het Goddelijke, is niets anders dan de Handeling van herinneren of zelfonthulling die de vorige Handeling van vergeten of zelfverhulling opheft. Of anders gezegd, het brengt het laatste tot bloei door het diepere doel ervan te onthullen. Genade is in deze tantrische traditie fundamenteel een daad van verzoening. Het is door de zegen van deze openbaring dat een individuele, beperkte manifestatie van het Goddelijke, jij, wordt verzoend met het patroon en doel van het Geheel. Zo'n verzoening is dus ook een re-integratie, waarbij je jezelf ervaringsgericht realiseert als een volledige en perfecte uitdrukking van het diepe patroon van het ene Bewustzijn dat in alle dingen beweegt en danst. De daad van genade gaat erom je te laten zien wie je werkelijk bent. Deze openbaring ontkent niet wat je al van jezelf ervaart, maar laat eenvoudig zien dat het de meest oppervlakkige laag van je wezen is.

Deze Handeling wordt gesymboliseerd door de opgeheven voet van Śiva Naṭarāja, omdat in de Indiase traditie de voeten van de Guru het heiligste deel van zijn lichaam zijn en worden geassocieerd met de uitstroom van zijn genade. Wees ervan bewust dat Śiva's verhullende hand direct naar de opgeheven voet van genade wijst: het ene impliceert het andere.

Uiteindelijk gaat het niet om de psychologische / filosofische interpretatie van de Realiteit / Werkelijkheid, maar om een dieper niveau van ervaring, wat werkelijk waar is. Het gaat dan om de herinnering van Wie of Wat je in essentie bent. Dat wat echt waar is, honderdduizenden jaren geleden, nu en nog steeds over honderdduizenden jaren. In feite creëer je je eigen bewuste Werkelijkheid.

Literatuur:
- Recognition Sutras (Pratyabijna-hrdaya) van Rājānaka Ksemaraja door Hareesh Christopher D Wallis
   uitgelegd in zijn vertaling, op audio en video door Hareesh
- Abhinavagupta’s Philosophy of Revelation - Malinilokavarttika I - Jurgen Hanneder
   (beschrijving van het zesde gezicht van Shiva)
- Tantra Illuminated - Hareesh Christopher D Wallis
- The Doctrine of Vibration van Dyczkowski
- The End of Your (Mind) World - Adyashanti (ook in NL)

Heel veel succes op het prachtige meditatieve pad van Tantra transformatie . . . 

Tantra is het vanuit je hart in liefdevolle verbinding zijn
waardoor alles samensmelt tot één geheel. 

(c) 2021 Swami Nirav Beej

Klik hier voor vorige Artikelen  

Klussers gevraagd 
We hebben al met een enthousiaste groep Tantra vrienden ontzettend veel werk verzet, hartelijk dank daarvoor. Toch kunnen we nog een aantal mensen gebruiken voor de TantraTempel Klussen. Geboden wordt maaltijden en dranken. De TantraTempel vraagt veel onderhoud en er moeten meditatieve plekken in het bos en diverse looppaden gecreëerd worden. Als je zin hebt om mee te doen neem dan vrijblijvend contact met Nirav op. 

Tantra Verdiepings Workshops 
Middels Tantra workshops en trainingen zoals Tantra Verdiepings Weekenden kunnen stellen en singles in een veilige setting leren meer zelf-liefde, vertrouwen, compassie en liefde naar de ander, je geliefde, te ontdekken en te ervaren. Tevens leer je op een mooie liefdevolle manier je grenzen aan te geven. Hierdoor verkrijg je een diepere intieme connectie met een partner waardoor beiden gelukkiger kunnen worden.

  
Onthoud altijd:
Bij Tantra gaat het om de ervaring, om de manier van Zijn, van leven, je levenshouding. Je kunt dit niet uit een boekje leren of alleen naar tapes luisteren. Het is een kwestie van je aandacht op het leven, het universum te vestigen, bewust te zijn.

Contact 
Als je op de één of andere manier in Tantra geïnteresseerd bent geraakt en je Tantra verder zou willen onderzoeken, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Misschien kunnen we je dan verder op weg helpen.


Klik hier voor vorige Artikelen  


Overzicht aanbod van de TantraTempel

 • Tantra Introductie dag  

  Spotlicht: Introductie dag

  Geheel onverwachts ben ik eind november naar het vrouwenweekend geweest bij de Tantratempel. Het werd een heel mooi, Lees meer

 • Tantra Mini Training  

  Spotlicht: Mini Training

  Zij schreven dan een (soms steenkolen) Engelse versie vanuit hùn spirituele achtergrond. Voor mij komen die vertalingen het dichtst bij de bron van Tantra. Die vertalingen zijn gelardeerd met heel veel fonetisch geschreven Sanskrietwoorden. Lees meer

 • Tantra Jaar Training  

Aanmelden - Boeken Trainingen

Voor meer Info, Aanvraag of Boeking: Stuur een e-mailtje 
Met je voornaam, mobiel nummer, onderwerp, eventuele data met tijdstip en opmerking
Je mag natuurlijk ook even bellen naar Nirav voor persoonlijk contact  06-15521760

Om de donaties zo laag mogelijk te houden werken we met vrijwilligers.
Stuur maar even een e-mailtje of geef een belletje. Je bent van harte welkom!