It seems this browser's JavaScript is down! Please enable it or upgrade to new browser.

Paramadvaya (Hoogste Non-Dualiteit) en Tantra

Klik hier voor vorige Artikelen  

Tantra gaat om ervaring, je eigen ervaring, niet de vertelde of geschreven ervaring van een ander. Door studie en het beleven van je eigen ervaringen kunnen er fases (paden) in je leven ontstaan waarbij je steeds dieper en dichter bij de universele (absolute) Waarheid komt. Stap voor stap word je daardoor meer vrij, spiritueel vrij. Echt vrij-zijn houdt in dat je nergens meer van afhankelijk bent, niet van je denken en ego, niet van je lichaam, niet van emoties, sensaties, angsten, enzovoort. Ook niet van seks, niet van verlangens, materie en ga zo maar door. Eén van de wegen om dat te laten ontstaan is Tantra, vooral in combinatie met Paramadvaya Vedanta (Hoogste Advaita Vedanta).

De Tantra die bij de TantraTempel wordt overgedragen komt van de richting ‘Non-Duale Shaivistische (Kaula) Tantra’ uit Kashmir. Maar wat houdt Non-Duaal, in Sanskriet ‘Advaita’, nu precies in? Het Sanskriet woord ‘Advaita’ betekent ‘Niet-Twee’. Er is een aparte richting die de leer van Advaita Vedanta volgt. Bij de meeste Tantra-richtingen zijn vormen van Advaita Vedanta ingebed. Hoe gaat Tantra daar mee om?

Enkele begrippen
Bij de meeste geloofsovertuigingen kent men het begrip drie-eenheid. Drie-eenheid wordt ook wel Trika, Triade of in het Engels Trinity of Triad genoemd. Bij het Christendom houdt die drie-eenheid de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in. Bij Tantra is dat Jiva (individuele Ziel), Shiva (universeel Bewustzijn in ruste) en Shakti (creatieve Energie). Er zijn vele drie-eenheden die uit verschillende componenten en namen kunnen bestaan. Maar het zijn wel eenheden. De drie componenten zijn samen één geheel, onlosmakelijk en ondeelbaar met elkaar verbonden. Tantra gaat ervan uit dat er achter deze drie-eenheid een universele subtiele energie aanwezig is waar de drie-eenheid uit kan ontstaan. Die achterliggende oer-energie wordt aangeduid met Brahman (oer-energie of Bewustzijn) of Atman (Zelf). Brahman of Atman is datgene wat niet in woorden kan worden uitgedrukt. Simpel gezegd: onveranderlijke verandering, onbestaanbaar bestaan of onwerkelijke werkelijkheid. Zie ook: Hegelin over Super String Unified Field (Universeel Bewustzijn), waarin de alles doordringende en verbindende energie, die ook transcendent is, wetenschappelijk wordt uitgelegd. Wat je ziet is dat op het diepste subtiele niveau alles met elkaar verbonden is (Non-Dualiteit) en op een oppervlakkig niveau de diversiteit (Dualiteit) ontstaat.

Grondleggers Advaita Vedanta
In India bestonden al omstreeks 400 v.C. meer dan tien Upanishads die delen van de Advaita Vedanta visie uitlegden. Shankara (Adi Shankaracarya) heeft deze Upanishads omstreeks 800 n.C. gebruikt om als eerste de Vedische school voor Advaita Vedanta richting gegeven. Bij de klassieke Tantra-filosofie uit Kashmir zijn dat de onovertrefbare Meesters/Guru’s Utpala Deva en Abhinava Gupta. Bij de uitleg in dit artikel wordt de zienswijze van Abhinava Gupta zoals beschreven in zijn Tantraloka en Tantrasaara gebruikt. Ook worden de inzichten van zijn briljantste volgeling Ksemaraja uit zijn Recognition Sutras gebruikt.

Schilderij van Abhinava Gupta die een dicourse geeft AbhinavaGupta discourse

Taal - Spraakgebruik
Om te beginnen is het belangrijk om onze taal wat beter te analyseren. Er zijn om iets te ervaren of ervan bewust te zijn bijna altijd drie kenmerken aanwezig: het bekende of waargenomen ding, de manier waarop het bekend is en de kenner (gekende - kennen - kenner). Een simpel voorbeeld is: Ik zie een auto. Ons bewustzijn herkent drie verschillende objecten: Ik, zie en auto. Maar eigenlijk behoren ze tot één dynamisch proces. Onze taal laat je denken dat het afzonderlijke dingen zijn, dualiteit dus. Dit inzicht is nu precies de reden dat spiritualiteit voorbij gaat aan taal en geest. Een ander voorbeeld van Bewustzijn-in-vorm is: Willen, Weten en Handelen. Zo ook uitingen van de fundamentele Oer-Bron of oneindige Kracht waarin zij zich bevinden, namelijk: Vormloos, autonoom Bewustzijn en vreugdevol inactief Weten (cidānanda). Deze ultieme oer-basis is je altijd aanwezige diepste en ware aard, het Goddelijke Zelf dat door de Geschriften wordt verklaard.  Het primaire doel daarvan is om je op het realiseren ervan te wijzen.

Diverse Vedanta scholen
Mensen hebben verschillende inzichten om naar de Werkelijkheid te kijken of te ervaren. Er zijn sublieme geschriften met verborgen hints en aanwijzingen die duiden naar een over het algemeen niet-bewuste gewaarwording. Ze geven aan dat een dualistische kijk prima is, maar dat wanneer men er klaar voor is, via een paar tussenstappen door kan ‘groeien’ naar een meer non-dualistisch bewustzijn. Uiteindelijk wordt men bewust dat men daar ook in vastloopt en ‘doorgroeit’ naar de Paramadvaya (Hoogste Non-Dualiteit). Verschillende inzichten of ‘niveaus’ worden nu kort beschreven.

Dvaita-Vedanta
Er is de Bheda of Dvaita-Visie waarbij men ervan uitgaat dat de Werkelijkheid uitsluitend dualistisch is. De mens en het Goddelijke zijn dan twee aparte verschijningen. Alle vormen van gewaarwording staan los van elkaar.

DvaitaDvaita-Vedanta
Dan is er de BhedaBheda- of DvaitaDvaita-Visie waarbij men een in balans zijnde Werkelijkheid ervaart en dat achter de dualiteit een grotere verbindende eenheid aanwezig is. Men ziet daarbij dualiteit als een vibratie van Bewustzijn.

Advaita-Vedanta
Verder is er de Abheda of Advaita-Visie waarbij men de Werkelijkheid absoluut en uitsluitend een onlosmakelijke eenheid is. Dualiteit wordt daarbij afgedaan als onwaar, onwerkelijk of slechts zeer oppervlakkig waar. Bij deze visie worden alle vormen van oefening resoluut afgewezen en wanen zich in het onmiddellijke intuïtieve inzicht van de transcendente ’ik’-beleving. De dualistische kijk wordt uitgesloten en ziet het als gewoon als verkeerd. Daardoor is deze visie geen allesomvattende non-dualiteit. Bij deze zienswijze wordt bijvoorbeeld het visualiseren en het invoelen bij een ritueel van een Goddelijkheid (Deity) afgewezen. Zo ook het vereren van een bedevaart en andere heilige plaatsen en het gebruiken van rituele kleding of sektarische tekens. Dit omdat alles al universeel omvattend en daardoor overal is te vinden.

Paramadvaya-Vedanta
Uiteindelijk is er de Paramadvaya-Visie, de Hoogste Non-Dualiteit. Hier begint de Non-Duale Tantra, zo schitterend uitgelegd door Abhinava Gupta in zijn Tantraloka. Dit inzicht erkent allerlei niveaus van ervaringen en waarnemingen. Daarbij gaat Non-Dualiteit voorbij Dualiteit en de Hoogste Non-Dualiteit gaat voorbij het transcendente en het immanente. Hierbij wordt achter een drie-eenheid een vierde vorm van een onbenoembare allesomvattende subjectiviteit, een vorm van universeel intelligent Bewustzijn, ervaren die zowel transcendent als immanent is. Alle verschillende visies zijn hierbij correct, geldig en acceptabel. De diverse spirituele rituelen worden daarbij niet vereist maar ook niet verboden. Er wordt vanuit gegaan dat er geen enkele universele manier bestaat die voor iedere beoefenaar geschikt is om met het Goddelijke in contact te komen. Er kan niets worden opgedeeld, vermeerderd of verminderd, alles mag ontstaan en er is uiteindelijk niets-heid.

AbhinavaGupta geeft discourse op een tafel AbhinavaGupta discourse

Advaita Vedanta bij Tantra
Het is hoofdzakelijk aan Abhinava Gupta (ongeveer 1000 n.C.) te danken dat er een logische coherente structuur in de honderden reeds bestaande Tantra-richtingen tot stand is gekomen. Dat is verwoord in een waar meesterwerk de Tantraloka (Light on the Tantras). Abhinava Gupta was geïnitieerd in de Trika of 'Drie-eenheid' school. In zijn Tantraloka heeft hij een bijzonder innoveerde en duidelijke traditionele basis gelegd voor de Paramadvaya, de Hoogste Non-Dualiteit (Supreme Advaita Vedanta). Daarbij is de centrale lering dat er achter de triade van de Jiva, Shakti en Shiva, een tijdloze achtergrond (van oneindige kracht) van alle werkelijkheid, het Hart van het Zijn, bestaat. In principe is dit de allesomvattende en eeuwig aanwezige Oer-Bron waar alle triaden voor alle religies uit voortkomen. Bij de Non-Dualistische Tantra bestaat dat uit de Drie-eenheid inclusief de daarachter liggende essentiële Oer-Bron. De essentiële Oer-Bron kun je niet verstandelijk begrijpen omdat het geen object is, het is puur subjectiviteit.

Doel van de Non-Duale Shaivistische (Kaula) Tantra
De leringen zijn ontworpen om de beoefenaar onvermijdelijk naar de hoogste en meest complete realisatie te leiden. Dit inzicht is noodzakelijk om aan taal en geest voorbij te gaan.
Een schitterend en vooral in de huidige tijd geldend citaat uit de Malini Vijayottara-Tantra, waarschijnlijk vertaald door Sir William James Mallingson:
“Er bestaat geen zuiverheid en geen onzuiverheid, geen Dualisme noch Non-Dualisme, geen ritueel noch de afwijzing ervan, geen afstand doen en geen bezit ... alle observanties, regels en voorschriften, ook van andere Tantra's, worden niet op deze manier bevolen noch verboden. Ofwel alles is opgelegd en alles is hier verboden! In feite is er maar één gebod op dit Hoogste pad, o Koningin der Goden: de Tantrik Yogi moet alles in het werk stellen om zijn bewustzijn van de werkelijkheid te stabiliseren. Hij moet alles doen wat hem dat mogelijk  maakt.“

Literatuur
Tantra Illuminated van Hareesh Christopher D Wallis
Doctrine of Vibration van Mark Dyczkowski
Stanzas on Vibration van Mark Dyczkowski
Recognition Sutras van Ksemaraja, vertaald door Hareesh Christopher D Wallis
Boek der Geheimen (Vignana Bhairava Tantra) van Osho
Blog on Osho: http://enlightenmenttalk.blogspot.com/2013/03/osho-quotes-on-non-duality_10.html
Honderden artikelen van Alexis Sanderson
Archive Sanderson: https://archive.org/search.php?query=sanderson&page=2
'Superstring Unified Field' uitgelegd door Hegelin op video: https://www.youtube.com/watch?v=LPhgDfT4Zpc  
Tantraloka en Tantrasaara van Abhinava Gupta in diverse artikelen vertaald door Hareesh Christopher D Wallis

Heel veel succes op het prachtige meditatieve pad van Tantra transformatie . . . 

Klik hier voor vorige Artikelen  

. Namaste Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - Meditatie is de Essentie

Tantra is het meditatieve pad van transformatie,
daar hoef je echt niets voor te doen,
alleen maar bewust te Zijn.

(c) 2019 Swami Nirav Beej

Klik hier voor vorige Artikelen  

Heel veel succes op het prachtige meditatieve pad van Tantra transformatie . . . 

TantraTempel Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - Meditatie is de Essentie

  
Namastee, ik groet het Goddelijke in je . . . 

Ga in heel diepe meditatie . . .   met heel veel nederigheid . . .    Namasté . . .

TantraTempel - Copyright © 2016 swami Nirav Beej 

Namaste Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - is Essentie

Tantra workshops, retreats en trainingen 

Als je geïnteresseerd bent in een vreugdevol leven met meer kleur en
waarbij je je meer vrij voelt dan kan Tantra een uitkomst zijn. 

Tantra is bewust vanuit je hart in liefdevolle verbinding zijn
waardoor alles samensmelt tot één geheel.


Klussers gevraagd 
We hebben al met een enthousiaste groep Tantra vrienden ontzettend veel werk verzet, hartelijk dank daarvoor. Toch kunnen we nog een aantal mensen gebruiken voor de Tantra Klusdagen op woensdag t/m vrijdag in de weken dat er geen tweedaagse workshop plaats vind. Geboden wordt diverse meditaties, maaltijden en dranken. Het is de bedoeling dat ca. 5 uur per dag (meditatief) gewerkt wordt zonder verdere vergoedingen. De TantraTempel vraagt veel onderhoud en er moeten meditatieve plekken in het bos en diverse looppaden gecreëerd worden. Als je zin hebt om mee te doen neem dan vrijblijvend contact met Nirav op. 

Tantra Verdiepings Workshops 
Middels Tantra workshops en trainingen zoals Tantra Verdiepings Weekenden kunnen stellen en singles in een veilige setting leren meer zelf-liefde, vertrouwen, compassie en liefde naar de ander, je geliefde, te ontdekken en te ervaren. Tevens leer je op een mooie liefdevolle manier je grenzen aan te geven. Hierdoor verkrijg je een diepere intieme connectie met een partner waardoor beiden gelukkiger kunnen worden.  

  
Onthoud altijd:
Bij Tantra gaat het om de ervaring, om de manier van Zijn, van leven, je levenshouding. Je kunt dit niet uit een boekje leren of alleen naar tapes luisteren. Het is een kwestie van je aandacht op het leven, het universum te vestigen, bewust te zijn.

Contact 
Als je op de één of andere manier in Tantra geïnteresseerd bent geraakt en je Tantra verder zou willen onderzoeken, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Misschien kunnen we je dan verder op weg helpen.

Klik hier voor vorige Artikelen  


Overzicht aanbod van de TantraTempel

 • Tantra Introductie dag  

  Spotlicht: Introductie dag

  Geheel onverwachts ben ik eind november naar het vrouwenweekend geweest bij de Tantratempel. Het werd een heel mooi, Lees meer

 • Tantra Mini Training  

  Spotlicht: Mini Training

  Zij schreven dan een (soms steenkolen) Engelse versie vanuit hùn spirituele achtergrond. Voor mij komen die vertalingen het dichtst bij de bron van Tantra. Die vertalingen zijn gelardeerd met heel veel fonetisch geschreven Sanskrietwoorden. Lees meer

 • Tantra Jaar Training  

Aanmelden - Boeken Trainingen

Voor meer Info, Aanvraag of Boeking: Stuur een e-mailtje 
Met je voornaam, mobiel nummer, onderwerp, eventuele data met tijdstip en opmerking
Je mag natuurlijk ook even bellen naar Nirav voor persoonlijk contact  06-15521760

Om de donaties zo laag mogelijk te houden werken we met vrijwilligers.
Stuur maar even een e-mailtje of geef een belletje. Je bent van harte welkom!